Prijava
Zaščita prijavitelja Prepovedani so vsakršni povračilni ukrepi zoper prijavitelja. Kot povračilni ukrep se štejeta tudi grožnja s povračilnim ukrepom ali poskus povračilnega ukrepa. Prijavitelj je upravičen do zaščite, če je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da so bile prijavljene informacije o kršitvi ob prijavi resnične in je prijava podana manj kot dve leti po prenehanju kršitve. Do zaščite so upravičeni tudi posredniki in povezane osebe, če je verjetno, da so ali bi lahko bili zaradi povezanosti s prijaviteljem zoper njih uvedeni povračilni ukrepi. Do zaščite je upravičen tudi prijavitelj, ki je prijavo podal anonimno, pa je bila kasneje njegova identiteta razkrita. Varna uporaba aplikacije Za zaščito identitete poskrbite tako, da pri izpolnjevanju obrazcev in pripenjanju dokumentov ne navedete podatkov, ki bi neposredno ali posredno razkrili vašo identiteto. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in ali se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Prijavo ali vprašanje oddajte izključno preko zasebne naprave, ki ni povezana z omrežjem naročnika aplikacije oziroma javnega zavoda. Enako velja za dostopanje do vašega poštnega predala. Družba Trusty AG, ki je razvila to varno aplikacijo, ne beleži IP naslova, s katerega dostopate do tega spletnega mesta in v varnostne namene uporablja le začasne sejne piškotke. Vsa komunikacija, ki poteka preko tega spletnega portala, je zaščitena z najsodobnejšo enkripcijo. Obdelovanje osebnih podatkov Naročnik aplikacije in upravljavec posredovanih osebnih podatkov je javni zavod (v nadaljevanju tudi naročnik aplikacije).
Podrobneje
Aplikacijo, njene spletne strani in podatkovno bazo, v katero se shranjujejo osebni in drugi posredovani podatki (vključno z evidenco prijav), zagotavlja in vzdržuje Trusty AG, Cham, Švica, za naročnika aplikacije. Podatkovna baza gostuje na virtualnem strežniku pri Hetzner Online GmbH Gunzenhausen v Nemčiji. Osebe, ki za naročnika aplikacije obravnavajo prijavo oziroma vprašanje in ki so pooblaščene za odpravo kršitev, smejo v ta namen obdelovati osebne podatke, ki so potrebni za preiskovanje kršitve, za obvladovanje posledic kršitve, za odpravo kršitve ter zaščito prijavitelja in za pripravo odgovora na postavljeno vprašanje. Zadolžene osebe pri Trusty AG imajo dostop do podatkovne baze izključno za namen njenega tehničnega vzdrževanja. Za dokumente in drugo gradivo v zvezi s prijavo se do konca postopka ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Podatki o identiteti prijavitelja tudi po koncu postopka s prijavo niso informacija javnega značaja. To velja tudi v primeru, ko je dokumentarno gradivo odstopljeno drugemu pristojnemu organu v obravnavo. Podatki se v evidenci prijav hranijo praviloma pet let po koncu postopka. Po poteku roka hrambe se osebni podatki in vsebina prijave uničijo, evidenčni podatki o prijavi in končno poročilo pa se lahko hranijo tudi po poteku tega roka v skladu z notranjimi pravili javnega zavoda.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo, ki jo prijavljate. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Osebe, ki jih prijava bremeni, ali pa so z njimi povezane:
Ime in priimek

Funkcija

Organizacija ali oddelek

Priče
Ime in priimek

Funkcija

Organizacija ali oddelek

Pred pripenjanjem datotek preverite njihove metapodatke, ki lahko razkrijejo vašo identiteto.
Prijavo oziroma vprašanje lahko oddate anonimno. Anonimne prijave oz. vprašanja bodo obravnavane po enakem postopku kot tiste z razkritimi prijavitelji. Če se odločite za razkritje vaših podatkov, bo to omogočilo produktivnejšo in učinkovitejšo obravnavo prijave oziroma vprašanja. Vaši podatki bodo v vsakem primeru obravnavani zaupno. V obeh primerih vam bosta v nadaljevanju dodeljena uporabniško ime in geslo, s katerima boste lahko dostopali do vašega spletnega nabiralnika in na varen način sledili vaši prijavi oziroma vprašanju ter nadaljevali komunikacijo. V spletni nabiralnik boste med drugim prejeli tudi potrdilo o sprejemu prijave, oziroma boste v nasprotnem primeru seznanjeni z razlogi, zaradi katerih prijava ne bo obravnavana. Ob koncu obravnave prijave, najpozneje pa v treh mesecih od prejema prijave, boste v spletni nabiralnik prejeli obvestilo o utemeljenosti prijave, predlaganih in izvedenih ukrepih, izidu postopka, oziroma o stanju postopka z notranjo prijavo, če postopki za odpravo kršitev po treh mesecih še ne bodo končani.
Varovanje zaupnosti Vaša identiteta brez vašega izrecnega soglasja ne bo razkrita nikomur, razen zaupniku in, če bo potrebno, organu za zunanjo prijavo.
Nihče ne sme razkriti identitete prijavitelja brez njegovega izrecnega soglasja nikomur, razen zaupniku in organu za zunanjo prijavo. To velja tudi za vse druge informacije, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati o identiteti prijavitelja. Ne glede na prejšnji odstavek se sme identiteto prijavitelja in druge informacije iz prejšnjega odstavka razkriti tudi, kadar to zahteva državni tožilec, če je to nujno potrebno zaradi preiskovanja kaznivih dejanj, ali sodišče, če je to potrebno zaradi sodnih postopkov, vključno s sodnimi postopki zaradi zaščite pravice osebe, ki jo prijava zadeva. V primeru razkritja identitete iz prejšnjega odstavka je treba pred tem pisno obvestiti prijavitelja o nameravanem razkritju z navedbo razlogov za razkritje, razen če državni tožilec ali sodišče presodi, da bi takšno obvestilo ogrozilo povezane preiskave ali sodne postopke. Ne glede na zgoraj navedeno ne sme nihče razkriti identitete prijavitelja, če bi razkritje ogrozilo življenje ali resno ogrozilo javni interes, varnost ali obrambo države. Delodajalec ne sme ugotavljati identitete prijavitelja.Kot posameznik imate pravico seznaniti se z vašimi osebnimi podatki, ali jih prejeti v splošno strojno berljivi elektronski obliki, posredovati popravke in pod pogoji Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679 zahtevati omejitev obdelave. Glede informacij o obstoju vaših pravic imate pravico do dostopa, popravka in omejitve obdelave. Zoper obdelavo osebnih podatkov je mogoča pritožba pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si, T: 012309730, W: www.ip-rs.si).
Prosimo, vnesite vaše podatke v predvidena okenca:
Stran 1 od 1